دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

دسته مورد نظر را انتخاب کنید

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 127 روزگی تا پایان

62,810 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 127 روزگی تا پایان دارای ویتامین ها، مواد معدنی، اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. در این سن به دلیل پایان پروار بوقلمون نیازی به وجود محرک رشد و اشتها در خوراک نیست.

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 106 تا 126 روزگی

71,280 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 106 تا 126 روزگی دارای ویتامین ها، مواد معدنی، اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. همچنین حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد.

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 85 تا 105 روزگی

77,330 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 85 تا 105 روزگی دارای مواد معدنی، ویتامین ها و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. همچنین حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. این کنسانتره حاوی مکملی خاص، برای پیشگری از سکته در بوقلمون، است.

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 64 تا 84 روزگی

75,510 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 64 تا 84 روزگی علاوه بر اینکه دارای اسید آمینه های ضروری، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند، حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش سرعت رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. همچنین حاوی مکملی خاص برای پیشگری از سکته در بوقلمون، می باشد

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 44 تا 63 روزگی

71,670 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 44 تا 63 روزگی علاوه بر اینکه دارای ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. این کنسانتره حاوی مکملی خاص برای پیشگری از سکته در بوقلمون، می باشد

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 22 تا 43 روزگی

83,440 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 22 تا 43 روزگی علاوه بر اینکه دارای ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد.