دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

دسته مورد نظر را انتخاب کنید

مکمل ویتامینه بوقلمون گوشتی (8 هفتگی تا پایان)

94,450 تومانکیلوگرم

مکمل ویتامینه بوقلمون گوشتی با بهترین مواد اولیه اروپایی و براساس نیازهای سن 8 هفتگی تا پایان تولید می شوند. که تمامی کمبود های جیره را تامین و باعث حفظ سلامت پرنده میگردد همچنین این مکمل دارای محرک رشد و اشتها و آنتی اکسیدان می باشد.

مکمل معدنی بوقلمون گوشتی (8 هفتگی تا پایان)

30,930 تومانکیلوگرم

مکمل معدنی بوقلمون گوشتی با بهترین مواد اولیه و با بالاترین قابلیت جذب، ویژه سن 8 هفتگی تا پایان تولید می شوند. که تمامی کمبود های مواد معدنی در جیره را تامین و باعث افزایش راندمان تولید می گردد.

مکمل ویتامینه بوقلمون گوشتی (0 تا 8 هفتگی)

187,910 تومانکیلوگرم

مکمل ویتامینه بوقلمون گوشتی با بهترین مواد اولیه اروپایی و ویژه سن 0 تا 8 هفتگی تولید می شوند. که تمامی کمبود های جیره را تامین و باعث حفظ سلامت پرنده میگردد همچنین این مکمل دارای محرک رشد و اشتها و آنتی اکسیدان می باشد.

مکمل معدنی بوقلمون گوشتی (0 تا 8 هفتگی)

33,610 تومانکیلوگرم

مکمل معدنی بوقلمون گوشتی با بهترین مواد اولیه و با بالاترین قابلیت جذب تولید می شوند. که تمامی کمبود های مواد معدنی در جیره را تامین و باعث افزایش راندمان تولید می گردد.

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 127 روزگی تا پایان

61,720 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 127 روزگی تا پایان دارای ویتامین ها، مواد معدنی، اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. در این سن به دلیل پایان پروار بوقلمون نیازی به وجود محرک رشد و اشتها در خوراک نیست.

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 106 تا 126 روزگی

69,750 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 106 تا 126 روزگی دارای ویتامین ها، مواد معدنی، اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. همچنین حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد.

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 85 تا 105 روزگی

75,900 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 85 تا 105 روزگی دارای مواد معدنی، ویتامین ها و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. همچنین حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. این کنسانتره حاوی مکملی خاص، برای پیشگری از سکته در بوقلمون، است.

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 64 تا 84 روزگی

74,140 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 64 تا 84 روزگی علاوه بر اینکه دارای اسید آمینه های ضروری، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند، حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش سرعت رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. همچنین حاوی مکملی خاص برای پیشگری از سکته در بوقلمون، می باشد

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 44 تا 63 روزگی

70,380 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 44 تا 63 روزگی علاوه بر اینکه دارای ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. این کنسانتره حاوی مکملی خاص برای پیشگری از سکته در بوقلمون، می باشد

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 22 تا 43 روزگی

81,890 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 22 تا 43 روزگی علاوه بر اینکه دارای ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد.

دان بوقلمون گوشتی 127 تا پایان (T8)

19,810 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

دان بوقلمون گوشتی 106 تا 126 روزگی (T7)

19,790 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد