نمایش 1–12 از 14 نتیجه

بوقلمون
بوقلمون

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 127 روزگی تا پایان

39,379 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 127 روزگی تا پایان دارای ویتامین ها، مواد معدنی، اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. در این سن به دلیل پایان پروار بوقلمون نیازی به وجود محرک رشد و اشتها در خوراک نیست.

افزودن به سبد خرید

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 106 تا 126 روزگی

44,714 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 106 تا 126 روزگی دارای ویتامین ها، مواد معدنی، اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. همچنین حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد.

افزودن به سبد خرید

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 85 تا 105 روزگی

48,994 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 85 تا 105 روزگی دارای مواد معدنی، ویتامین ها و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. همچنین حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. این کنسانتره حاوی مکملی خاص، برای پیشگری از سکته در بوقلمون، است.

افزودن به سبد خرید

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 64 تا 84 روزگی

48,514 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 64 تا 84 روزگی علاوه بر اینکه دارای اسید آمینه های ضروری، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند، حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش سرعت رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. همچنین حاوی مکملی خاص برای پیشگری از سکته در بوقلمون، می باشد

افزودن به سبد خرید

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 44 تا 63 روزگی

45,982 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 44 تا 63 روزگی علاوه بر اینکه دارای ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. این کنسانتره حاوی مکملی خاص برای پیشگری از سکته در بوقلمون، می باشد

افزودن به سبد خرید

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 22 تا 43 روزگی

53,163 تومانکیلوگرم

کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 22 تا 43 روزگی علاوه بر اینکه دارای ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد.

افزودن به سبد خرید

دان بوقلمون گوشتی 127 تا پایان

18,221 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

افزودن به سبد خرید

دان بوقلمون گوشتی 106 تا 126 روزگی

18,684 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

افزودن به سبد خرید

دان بوقلمون گوشتی 85 تا 105 روزگی

18,724 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

افزودن به سبد خرید

دان بوقلمون گوشتی 64 تا 84 روزگی

19,041 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

افزودن به سبد خرید

دان بوقلمون گوشتی 44 تا 63 روزگی

19,723 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

افزودن به سبد خرید

دان بوقلمون گوشتی 22 تا 43 روزگی

19,554 تومانکیلوگرم

دان بوقلمون دانیک بر اساس نیاز های هر دوره سنی و طبق مقالات روز طراحی و تولید شده است. لذا توجه به سن پرنده هنگام خرید ضروریست. همچنین با استفاده از دان آماده بوقلمون، هیچ نیازی به افزودن مواد دیگر وجود ندارد. این محصول دارای مولتی آنزیم و محرک رشد و اشتها می باشد

افزودن به سبد خرید

آخرین محصولات بازدید شده